Servicii oferite detinatorilor de instrumente financiare:

Nota:
 • Plata serviciilor solicitate de catre detinatorii de instrumente financiare prin intermediul scrisorilor recomandate cu confirmare de primire, se va face prin mandat postal sau ordin de plata.

  Pe mandatul postal sau pe ordinul de plata trebuie specificate urmatoarele date:

  • S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
  • CUI RO 9638020;
  • cont banca:
   • RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei
   • RO93BTRL04101202D03004XX - TRANSILVANIA SUC. LIPSCANI
   • RO46BREL0002001004350100 - LIBRA INTERNET BANK
  • cont trezorerie: RO19TREZ7005069XXX003412, Trezorerie DGFPMB-ATCP
   (PENTRU INSTITUTIILE STATULUI)
  • CNP-ul (Codul Numeric Personal) detinatorului de instrumente financiare (pe verso-ul mandatului).

  Scrisorile recomandate cu confirmare de primire transmise Depozitarului Central trebuie sa contina pe langa documentele necesare efectuarii operatiunii solicitate si dovada achitarii taxei (copie dupa ordinul de plata sau copie dupa chitanta primita la depunerea mandatului postal).

 • Pentru operatiunile solicitate la sediile Participantilor sau la sediul Depozitarului Central S.A., detinatorul de instrumente financiare trebuie sa prezinte, in original, documentele ce stau la baza solicitarii.

 • Participantii autorizati de catre Depozitarul Central S.A. sa elibereze extrase de cont si liste de coduri confidentiale, pot elibera aceste documente exclusiv clientilor proprii.
Eliberare extras de cont si lista de coduri confidentiale pentru persoane fizice/persoane juridice     Inapoi

Extrasul de cont si lista de coduri confidentiale (daca aceasta exista) se elibereaza de la: Solicitarile de eliberare a extrasului de cont pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.

Societatile emitente pentru care Depozitarul Central a generat coduri confidentiale sunt urmatoarele:
 • SIF Banat Crisana ;
 • SIF Moldova;
 • SIF Transilvania;
 • SIF Muntenia;
 • SIF Oltenia;
 • S.C. PETROM S.A.;
 • S.C. CONPET S.A. Ploiesti;
 • S.C. BUCURESTI TURISM S.A.;
 • S.C. VINALCOOL BRASOV S.A.
 • S.C. CEMACOM ZALAU S.A.
 • S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. Baia Mare
 • S.C. TARNAVA SIGHISOARA S.A.
 • FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Lista de coduri confidentiale se elibereaza numai impreuna cu extrasul de cont.


Eliberarea extrasului de cont pentru persoane fizice     Inapoi

Extrasul de cont pentru persoane fizice se elibereaza la cererea titularului de cont pe baza urmatoarelor documente:
 • cerere de eliberare a extrasului de cont;
 • copia actului de identitate al titularului de cont;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice.
Eliberarea extrasului de cont prin procura notariala la cererea mandatarului (imputernicitului) se efectuează pe baza urmatoarelor documente:
 • cerere de eliberare a extrasului de cont;
 • procura/imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont, autentificata la un notar public sau procura/imputernicire emisa de Ambasada/Consulatul Romaniei din alt stat sau în cazul in care titularul de cont este o persoana fizica aflata in detentie procura/imputernicire din partea titularului de cont semnata in fata Directorului de Penitenciar; in cazul procurilor emise de un notar sau alta autoritate competenta din alt stat, procura trebuie tradusa in limba romana de un traducator autorizat a carui semnatura e legalizata de un notar public din Romania;
 • copia actului de identitate la titularului de cont;
 • copia actului de identitate al persoanei imputernicite;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice.
In cazul decesului titularului de cont, pentru includerea in masa succesorala alaturi de celelalte titluri de proprietate si a celor asupra instrumentelor financiare detinute de defunct, mostenitorii se pot adresa in mod direct notarilor publici, acestia din urma avand posibilitatea, in baza protocolului de colaborare incheiat intre Depozitarul Central si Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale, sa obtina sumarul de cont care atesta toate detinerile de instrumente financiare ale persoanei decedate.
Totodata, mostenitorii pot obtine de la Depozitarul Central extrase/sumar de cont pentru defunct pe baza urmatoarelor documente:
 • cerere de eliberare a extrasului/sumarului de cont;
 • copia certificatului de deces al titularului de cont;
 • copia actului de identitate al potentialului mostenitor care solicita eliberarea extrasului/sumarului de cont aferent instrumentelor financiare detinute de defunct;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului/sumarului de cont pentru persoane fizice.

Eliberarea extrasului de cont pentru persoane juridice     Inapoi

Extrasul de cont pentru persoane juridice se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
 • cerere de eliberare a extrasului de cont;
 • copia Codului Unic de Inregistrare (C.U.I.) sau in cazul persoanelor juridice straine actul care face dovada inregistrarii persoanei juridice in Registrul Comertului sau alt registru;
 • imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont din partea societatii pentru persoana care se prezinta pentru ridicarea extrasului de cont;
 • copia actului de identitate al persoanei imputernicite;
 • in ipoteza in care solicitantul este administrator/asociat unic al unei societati comerciale si nu are imputenicire pentru ridicarea extrasului de cont din partea societatii este necesar ca acesta sa faca dovada calitatii de administrator/asociat unic prin unul din urmatoarele documente: statutul societatii, certificat de inscriere mentiuni sau certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau alt document justificativ;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane juridice.

Istoricul de cont si sumarul pozitiilor de cont     Inapoi

Istoricul de cont evidentiaza intrarile si iesirile de instrumente financiare in si din contul titularului deschis în Sectiunea I a registrului (sectiunea conturilor detinatorilor de instrumente financiare care nu au cont deschis la un Participant la sistemul de compensare-decontare si registru), evidentiate in ordine cronologica. Sumarul pozitiilor din cont evidentiaza totalitatea instrumentelor financiare din conturile titularului, instrumente financiare detinute la diferiti emitenti.

Istoricul de cont si sumarul pozitiilor de cont se elibereaza la solicitarea titularului de cont sau a persoanei mandatate de acesta prin procura speciala autentificata de notarul public, de catre sediul Depozitarului Central,, pe baza urmatoarelor documente:
 • cerere pentru eliberarea istoricului de cont sau a sumarului pozitiilor de cont;
 • actul de identitate al titularului de cont sau copia Codului Unic de Inregistrare, dupa caz;
 • imputernicirea notariala, in cazul in care eliberarea istoricului de cont sau a sumarului pozitiilor de cont se efectueaza la solicitarea persoanei imputernicite in acest sens ;
 • actul de identitate al persoanei imputernicite, in cazul în care eliberarea istoricului de cont sau a sumarului pozitiilor de cont se efectueaza la solicitarea persoanei imputernicite in acest sens;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a istoricului de cont si/sau a sumarului pozitiilor de cont.
In vederea eliberarii istoricului de cont si a sumarului pozitiilor de cont, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.


Modificarea datelor de identificare pentru persoane fizice/persoane juridice     Inapoi

Modificarea datelor de identificare ale detinatorilor de instrumente financiare se realizeaza la sediul Depozitarului Central, pe baza urmatoarelor documente:
 • cerere de modificare a datelor de identificare, semnata de detinatorul de instrumente financiare sau imputernicitul acestuia;
 • copia actului de identitate al detinatorului de instrumente financiare si/sau a certificatului de actionar, orice alt document justificativ care sa sustină cererea de modificare a datelor de identificare;
 • Copia Codului Unic de Inregistrare (CUI), Certificatul de Inregistrare de Mentiuni, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si/sau orice alt document justificativ care sa sustina cererea de modificare a datelor de identificare;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de modificare a datelor de identificare pentru persoane fizice sau persoane juridice.
In vederea modificarii datelor de identificare, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Participantilor care elibereaza extrase de cont, precum si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.

Actionarii pot solicita formularele pentru modificarea datelor de identificare direct de la oficiile/ghiseele Companiei Nationale POSTA ROMANA SA, setul de documente urmand a fi transmis pentru inregistrarea modificarilor catre Depozitarul Central SA.


Efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte(mostenirilor)     Inapoi

Operarea transferurilor directe asupra instrumentelor financiare din contul unei persoane decedate in conturile mostenitorilor, la cererea acestora, se realizeaza la sediul Depozitarului Central, in baza urmatoarelor documente:
 • cerere pentru efectuarea transferului direct;
 • imputernicirea notariala, in cazul in care operarea transferului pentru cauza de moarte se efectueaza la solicitarea persoanei imputernicite in acest sens;
 • copia certificatului de deces;
 • copia certificatului de mostenitor / certificatului de legatar;
 • Hotarare judecatoreasca de deschidere a succesiunii si/sau impartire a masei succesorale.
 • actele de identitate ale mostenitorului/mostenitorilor si/sau persoanei imputernicite;
 • actul de partaj autentificat de notar, dupa caz;
 • cerere de intelegere intre mostenitori semnata de catre toti mostenitorii in fata unui operator autorizat al Depozitarului Central, dupa caz;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de transfer pentru cauza de moarte.
In vederea efectuarii transferului pentru cauza de moarte, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Participantilor care elibereaza extrase de cont, precum si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.


Efectuarea transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv     Inapoi

Depozitarul Central poate opera transferuri directe de proprietate asupra instrumentelor financiare cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
 • partile sunt rude sau afini pana la gradul patru inclusiv;
 • nici una dintre partile implicate intr-o tranzactie de acest gen nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzactii, nu devine actionar semnificativ;
 • volumul cumulat al acestor tranzactii sa nu depaseasca intr-o perioada de 12 luni 1% din numarul total al valorilor mobiliare de acelasi tip si de aceeasi clasa, puse in circulatie de emitentul respectiv;
 • actul incheiat între partile mentionate sa fie autentificat de un notar public.
Operarea transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea, la cererea partilor implicate, se realizeaza la sediul Depozitarului Central, in baza urmatoarelor documente:
 • cererea uneia din partile implicate in tranzactie sau a mandatarului acestora pentru efectuarea transferului;
 • actele de identitate ale partilor implicate in tranzactie si/sau al mandatarilor acestora;
 • actul translativ de proprietate autentificat de un notar public si, dupa caz, actele doveditoare ale gradului de rudenie;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de transfer direct.
In vederea efectuarii transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.