Intrebari frecvente

Ce este extrasul de cont si cum se poate obtine?

Extrasul de cont reprezinta dovada dreptului de proprietate asupra unui anumit numar de instrumente financiare la o anumita data. Extrasul de cont poate fi obtinut de catre detinatorul instrumentelor financiare direct de la sediul Depozitarului Central in baza urmatoarelor documente:
 • cerere de eliberare a extrasului de cont » descarca cererea
 • actul de identitate al titularului contului;
 • tariful perceput de Depozitarul Central pentru eliberarea extrasului de cont este 8 RON pentru fiecare societate la care titularul de cont detine actiuni.
Extrasul de cont poate fi obtinut si de o persoana imputernicita de catre titularul contului (detinatorul instrumentelor financiare) in baza urmatoarelor documente:
 • procura/imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont, autentificata la un notar public
  sau
 • procura/imputernicire* emisa de Ambasada/Consulatul Romaniei din alt stat
  sau
 • in cazul in care titularul de cont este o persoana fizica aflata in detentie, procura/imputernicire din partea titularului de cont semnata in fata Directorului de Penitenciar;
 • copia actului de identitate al titularului contului;
 • actul de identitate al persoanei imputernicite.
*In cazul procurilor emise de un notar public sau alta autoritate competenta din alt stat, procura trebuie tradusa in limba romana de un traducator autorizat a carui semnatura e legalizata de un notar public din Romania.
Extrasul de cont se poate obtine si de la intermediarul (participant la sistemul Depozitarului Central) al carui client sunteti, fiind necesare aceleasi documente cu cele descrise mai sus.
Lista participanti care elibereaza extrase de cont si liste de coduri confidentiale
Cum pot afla la ce companii sunt actionar?

Pentru a putea obtine informatii despre societatile la care detineti actiuni, solicitati un sumar al pozitiilor de cont care evidentiaza totalitatea instrumentelor financiare existente in contul dumneavoastra, detinute la diferiti emitenti.
Sumarul de cont se obtine de la Depozitarul Central in baza urmatoarelor documente:
 • cerere pentru eliberarea sumarului pozitiilor de cont » descarca cererea
 • actul de identitate al titularului de cont.
Tariful perceput de Depozitarul Central pentru eliberarea sumarului de cont este 24,5 RON/solicitare.
Sumarul de cont se poate obtine si de o persoana imputernicita de catre titularul de cont in baza urmatoarelor documente:
 • procura/imputernicire pentru ridicarea sumarului de cont, autentificata la un notar public
  sau
 • procura/imputernicire* emisa de Ambasada/Consulatul Romaniei din alt stat
  sau
 • in cazul in care titularul de cont este o persoana fizica aflata in detentie, procura/imputernicire din partea titularului de cont semnata in fata Directorului de Penitenciar;
 • copia actului de identitate al titularului de cont;
 • actul de identitate al persoanei imputernicite.
*In cazul procurilor emise de un notar public sau alta autoritate competenta din alt stat, procura trebuie tradusa in limba romana de un traducator autorizat a carui semnatura e legalizata de un notar public din Romania.
Cum pot vinde actiunile detinute la o societate tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti?

Vanzarea actiunilor emise de societati care sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti se efectueaza, conform legii, numai prin intermediul unor societati specializate - societati de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) si institutii de credit fiind necesare extrasul de cont si lista de coduri confidentiale (daca este cazul).
Cum pot afla ce actiuni am avut de-a lungul timpului?

Pentru a putea obtine informatii despre intrarile si iesirile de actiuni in/din contul al carui titular sunteti in Sectiunea I, in ordine cronologica, solicitati un istoric de cont care evidentiaza aceste informatii.
Istoricul de cont se poate obtine numai de la Depozitarul Central, in baza urmatoarelor documente:
 • cerere de eliberare a extrasului de cont » descarca cererea
 • actul de identitate al titularului de cont;
Tariful perceput de Depozitarul Central pentru eliberarea istoricului de cont (titular persoana fizica) este 21 RON pentru fiecare societate la care detineti actiuni.
Istoricul de cont se poate obtine si prin intermediul unei persoane imputernicite de catre titularul de cont in baza urmatoarelor documente:
 • procura/imputernicire pentru ridicarea istoricului de cont, autentificata la un notar public
  sau
 • procura/imputernicire* emisa de Ambasada/Consulatul Romaniei din alt stat
  sau
 • procura/imputernicire din partea titularului de cont semnata in fata Directorului de Penitenciar, in cazul in care titularul de cont este o persoana fizica aflata in detentie;
 • copia actului de identitate al titularului de cont;
 • actul de identitate al persoanei imputernicite.

*In cazul procurilor emise de un notar public sau alta autoritate competenta din alt stat, procura trebuie tradusa in limba romana de un traducator autorizat a carui semnatura e legalizata de un notar public din Romania.

Ce este Sectiunea I?

Instrumentele financiare (actiuni, obligatiuni, etc) evidentiate in sistemul Depozitarului Central sunt inregistrate în conturi electronice. Sectiunea I este sectiunea conturilor individuale in care instrumentele financiare sunt inregistrate direct in numele si pe seama proprietarului si contine informatii referitoare la identificarea fiecarui detinator de instrumente financiare si la detinerile acestuia.
Ce trebuie sa fac daca mi-am modificat datele de identificare (de ex. nume, domiciliu, act identitate)?

Daca v-ati schimbat numele, adresa de domiciliu sau actul de identitate este foarte important sa va actualizati datele cu care sunteti inregistrat in registrul actionarilor si in evidentele Depozitarului Central, astfel incat sa beneficiati pe deplin de drepturile pe care le aveti in calitate de actionar, inclusiv de a participa la adunarile generale ale actionarilor.
Operatiunea de actualizare a datelor de identificare se realizeaza in baza urmatoarelor documente:
 • cererea de modificare a datelor de identificare, semnata si datata de titularul contului » descarca cererea
 • actul de identitate al titularului contului si/sau orice alt document justificativ care sa sustina cererea de modificare a datelor de identificare.
Tariful perceput de catre Depozitarul Central pentru modificarea datelor de identificare este 8 RON.
Daca sunteti client al unui intermediar (societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit) puteti solicita modificarea datelor de identificare direct acestuia, fiind necesare aceleasi documente cu cele descrise mai sus.

Ce trebuie sa fac daca s-a modificat Codul Numeric Personal (CNP)?

In situatia in care Codul Numeric Personal (CNP) a suferit o modificare, actualizarea acestuia in registrul actionarilor se realizeaza numai la sediul Depozitarului Central, in baza urmatoarelor documente:
 • cererea de modificare a Codului Numeric Personal, semnata si datata de titularul contului » descarca cererea
 • actul de identitate al titularului contului;
 • certificatul de actionar/adeverinta de actionar, eliberata in cadrul ofertei publice, adresa de la Ministerul de Interne – Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanei sau orice alt document justificativ în sustinerea cererii de modificare a Codului Numeric Personal.
Depozitarul Central nu percepe niciun tarif sau comision pentru operatiunea de modificare a Codului Numeric Personal.
Cum se realizeaza plata dividendelor?

Societatile emitente care sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti efectueaza plata dividendelor prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul acestuia. In cazul in care nu sunteti client al unui intermediar (societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit) si nu aveti un cont de tranzactionare, puteti incasa dividendele cuvenite:
- fie direct in contul dumneavoastra bancar, comunicat in prealabil Depozitarului Central, indiferent de societatea emitenta care distribuie dividende, acest cont fiind valabil si pentru distributiile viitoare;
- fie in numerar, la ghiseele agentului de plata ales de societatea la care detineti actiuni.
Daca doriti incasarea dividendelor cuvenite direct in contul dumneavoastra bancar, este necesar sa depuneti urmatoarele documente:
 • formular colectare cod IBAN completat si semnat (in original) » descarca formular
 • copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular prin semnatura si mentiunea „conform cu originalul”;
 • extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN (in original).
Tariful perceput de Depozitarul Central persoanelor fizice pentru inregistrarea codului IBAN, in vederea efectuarii platilor viitoare este de 7 RON/solicitare.
In cazul in care sunteti client al unui intermediar (S.S.I.F. sau institutie de credit), veti primi contravaloarea dividendelor direct in contul pe care il aveti deschis la acesta.
Informatii suplimentare se regasesc la rubrica
Dividende platite prin intermediul Depozitarului Central sau la adresa de e-mail: dividende[at]depozitarulcentral.ro
Cum pot intra in posesia dividendelor neincasate de o persoana decedata?

In vederea incasarii dividendelor cuvenite unei persoane decedate, este necesar ca mai intai mostenitorul/mostenitorii sa solicite Depozitarului Central inregistrarea transferului direct de proprietate din contul persoanei decedate in contul acestuia/acestora »descarca cerere
Dupa efectuarea transferului direct de proprietate asupra actiunilor persoanei decedate, mostenitorul/mostenitorii trebuie sa se informeze despre distribuirea de dividende de catre societatea care a emis actiunile transferate si, in cazul in care aceasta societate plateste dividende, sa solicite Depozitarului Central efectuarea demersurilor necesare in vederea incasarii acestora de catre noul titular/noii titulari.
Cum poate fi obtinut extrasul/sumarul de cont pentru o persoana decedata, in vederea dezbaterii succesiunii?

In cazul decesului titularului de cont, pentru includerea instrumentelor financiare detinute de defunct in masa succesorala, mostenitorii se pot adresa in mod direct notarilor publici pentru a obtine sumarul de cont care atesta toate detinerile de instrumente financiare ale persoanei decedate. Notarii publici au posibilitatea obtinerii sumarului de cont necesar dezbaterii succesiunii in baza Protocolului de colaborare incheiat intre Depozitarul Central si Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale. Mostenitorii pot obtine de la Depozitarul Central extrasul/sumarul de cont pentru defunct in baza urmatoarelor documente:
 • cerere de eliberare a extrasului/sumarului de cont »descarca cerere
 • certificatul de deces al titularului de cont;
 • copia Certificatului de Actionar, daca exista;
 • actul de identitate al potentialului mostenitor care solicita eliberarea extrasului de cont pentru defunct.
Tariful pentru eliberarea extrasului de cont este de 8 RON pentru fiecare societate la care defunctul detinea actiuni. Tariful pentru eliberarea sumarului de cont este 24,5 RON/solicitare.
Eliberarea extrasului/sumarului de cont catre potentialul mostenitor implica restrictionarea automata a contului defunctului pana la momentul inregistrarii transferului direct al dreptului de proprietate al actiunilor evidentiate in contul defunctului.

Cum pot fi transferate actiunile de la o persoana decedata la mostenitor/mostenitori?

Dupa dezbaterea succesiunii si eliberarea certificatului de mostenitor de catre notarul public competent, este necesar sa va adresati Depozitarului Central in vederea inregistrarii in registrul actionarilor a transferului de actiuni de la persoana decedata la mostenitor/mostenitori.
Transferul direct de proprietate asupra instrumentelor financiare inregistrate in sistemul Depozitarului Central, din contul persoanei decedate in contul mostenitorului/mostenitorilor, la cererea acestora, se realizeaza pe baza urmatoarelor documente:
 • cerere pentru efectuarea transferului direct »descarca cerere
 • certificat de deces al titularului de cont in care sa fie inscris Codul Numeric Personal;
 • extras de cont emis de Depozitarul Central sau certificat de actionar, dupa caz, pentru situatiile in care Codul Numeric Personal nu este inscris in certificatul de deces;
 • certificat de mostenitor/certificat de legatar;
 • hotarare judecatoreasca de deschidere a succesiunii, daca este cazul;
 • actele de identitate ale mostenitorului/mostenitorilor.
Tariful perceput de Depozitarul Central pentru transferul actiunilor din contul unei persoane decedate in contul mostenitorului/mostenitorilor este de 28 RON pentru fiecare societate la care defunctul detinea actiunile ce se transfera.
In situatia in care patrimoniul defunctului - titular de cont a fost transmis catre doi sau mai multi mostenitori, fara ca acestia sa fi iesit si din indiviziune (fiecare mostenitor este coproprietar, titular al unei cote parti din dreptul de proprietate), in baza documentelor prezentate, Depozitarul Central va opera transferul direct de proprietate al actiunilor
intr-un cont comun, deschis in numele tuturor mostenitorilor.
Pentru ca fiecare mostenitor sa devina proprietar exclusiv al instrumentelor financiare transmise prin mostenire, este necesar:
 • fie ca mostenitorii sa se adreseze unui notar public sau unui avocat in vederea intocmirii actului de iesire din indiviziune sau sa se prezinte la sediul Depozitarului Central unde mostenitorii vor semna o intelegere (daca mostenitorii se inteleg, prin buna invoiala, asupra modalitatii de impartire a instrumentelor financiare),
 • fie ca mostenitorii sa se adreseze instantei competente in vederea incetarii starii de indiviziune (daca mostenitorii nu se inteleg asupra modalitatii de impartire a instrumentelor financiare).
In functie de procedura aleasa de mostenitori (iesire din indiviziune prin buna invoiala sau pe cale judiciara), in vederea operarii transferului direct de proprietate ca efect al iesirii din indiviziune, acestia vor prezenta urmatoarele documente:
 • cererea pentru efectuarea transferului direct;
 • actul juridic de iesire din indiviziune, in forma autentica sau inscris sub semnatura privata, atestat de avocat, sau intelegerea intre mostenitori semnata de catre toti mostenitorii in fata unui angajat al Depozitarului Central, dupa caz;
 • hotarare judecatoreasca de partaj definitiva, dupa caz;
 • actele de identitate ale coproprietarilor;
 • dovada achitarii tarifului de inregistrare a transferului.
Avand in vederea faptul ca tariful pentru transferul actiunilor ca efect al iesirii din indiviziune este diferentiat in functie de valoarea actiunilor transferate, pentru a afla contravaloarea tarifului pe care trebuie sa il achitati, va rugam sa ne contactati in prealabil la numarul de telefon 021/408.58.00.
Cum pot fi cesionate actiunile detinute catre o ruda/afin?

Actiunile pe care le detineti la societati care sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti pot fi transferate catre rude sau afini pana la gradul IV, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
 • a fost incheiat un act cu titlu oneros sau gratuit autentificat de un notar public (ex.: contract de cesiune actiuni sau contract de donatie);
 • partile sunt rude sau afini pana la gradul patru inclusiv;
 • niciuna dintre partile implicate in tranzactie nu este sau nu devine actionar semnificativ, ca rezultat al unei astfel de tranzactii;
 • volumul cumulat intr-o perioada de 12 luni al acestor tranzactii nu depaseste 1% din numarul total al valorilor mobiliare de acelasi tip si de aceeasi clasa, puse in circulatie de emitentul respectiv.
Atentie: Avand in vedere ca sotii nu sunt rude sau afini, Depozitarul Central nu poate inregistra transferuri ca urmare a unui act cu titlu oneros sau gratuit incheiat intre soti.
Documente necesare in vederea operarii transferurilor directe de proprietate asupra actiunilor intre rude sau afini pana la gradul patru inclusiv sunt urmatoarele:
 • cererea uneia din partile implicate in tranzactie sau a mandatarului acestora pentru efectuarea transferului »descarca cerere
 • actele de identitate ale partilor implicate in tranzactie si/sau ale mandatarilor acestora;
 • actul translativ de proprietate autentificat de un notar public si, dupa caz, actele doveditoare ale gradului de rudenie;
 • declaratia partilor implicate din care sa rezulte indeplinirea conditiilor referitoare la faptul ca niciuna dintre partile implicate in tranzactie nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzactii, nu devine actionar semnificativ, iar volumul cumulat al acestor tranzactii nu depaseste intr-o perioada de 12 luni 1% din numarul totalul al instrumentelor financiare de acelasi tip si de aceeasi clasa, puse in circulatie de emitent;
 • dovada achitarii tarifului de inregistrarea a transferului.
Actiunile pe care le detineti la societati care sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti pot fi transferate catre persoane juridice controlate de rudele sau afinii dumneavoastra pana la gradul IV inclusiv ori intre persoane juridice detinatoare de actiuni, controlate de dumneavoastra, catre persoane juridice controlate de rudele sau afinii dumneavoastra pana la gradul IV inclusiv, fiind necesara prezentarea documentelor care sa dovedeasca controlul asupra persoanei juridice/persoanelor juridice.
In plus fata de cele mai sus mentionate, este necesar ca activitatea persoanelor juridice controlate de dumneavoastra si/sau de rudele sau afinii dumneavoastra pana la gradul IV inclusiv sa nu faca obiectul supravegherii si autorizarii A.S.F.
Avand in vedere faptul ca tariful pentru astfel de transferuri este diferentiat in functie de valoarea actiunilor transferate, pentru a afla contravaloarea tarifului pe care trebuie sa il achitati, va rugam sa ne contactati in prealabil la numarul de telefon 021/408.58.00.

Pot trimite solicitarea si prin intermediul postei?

Actionarii au posibilitatea de a transmite solicitari de modificare a datelor de identificare, de eliberare a extrasului de cont, istoricului de cont, sumarului pozitiilor de cont, de transfer direct de proprietate pentru cauza de moarte sau transfer direct de proprietate intre rude sau afini pana la gradul IV inclusiv si/sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, si prin intermediul postei sau prin e-mail, anexand copii ale documentelor necesare pentru fiecare caz in parte.
Documentele necesare vor fi insotite de dovada platii tarifului aferent operatiunilor solicitate in unul din urmatoarele conturi bancare:
 • RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei
 • RO93BTRL04101202D03004XX - TRANSILVANIA SUC. LIPSCANI
 • RO46BREL0002001004350100 - LIBRA INTERNET BANK
Codul Unic de Inregistrare al Depozitarului Central este RO9638020. In cazul in care solicitati emiterea de documente de catre Depozitarul Central (extras de cont, sumar de cont, istoric de cont, confirmarea de transfer sau de modificare a datelor personale) si transmiterea acestora prin posta la adresa dvs. de domiciliu, este necesar sa achitati suplimentar, in acelasi cont, o taxa in valoare de 13 RON/solicitare, aferenta serviciilor postale de transmitere a documentului solicitat.
Unde pot fi achitate tarifele aferente serviciilor solicitate Depozitarului Central?

Plata tarifelor poate fi efectuata direct la sediul Depozitarului Central sau prin transfer bancar intr-unul dintre urmatoarele conturi:
 • RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei
 • RO93BTRL04101202D03004XX - TRANSILVANIA SUC. LIPSCANI
 • RO46BREL0002001004350100 - LIBRA INTERNET BANK
Codul Unic de Inregistrare al Depozitarului Central este RO9638020. In cazul in care solicitati emiterea de documente de catre Depozitarul Central (extras de cont, sumar de cont, istoric de cont, confirmarea de transfer sau de modificare a datelor personale) si transmiterea acestora prin posta la adresa dvs. de domiciliu, este necesar sa achitati suplimentar, in acelasi cont, o taxa in valoare de 13 RON/solicitare, aferenta serviciilor postale de transmitere a documentului solicitat.